Poradna pro oběti násilí a násilné trestné činnosti NOMIA, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit
 • Rada - mezilidské vztahy

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Hradec Králové

Komu je služba určena

 • Osoby u nichž dochází k ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby
 • Osoby v krizi

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5133257
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: třída Edvarda Beneše 575,50012 Hradec Králové
 • Telefon: 606 824 104
 • E-mail: poradna@nomiahk.cz
 • Web: www.nomiahk.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Ulrichovo náměstí 762,50002 Hradec Králové

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina služby

 1. Oběti domácího násilí – osoby, které jsou/byly přímou nebo nepřímou obětí domácího násilí, nebo byly násilí vystaveny.
 2. Oběti trestné činnosti – osoby, které jsou/byly přímou nebo nepřímou obětí násilné trestné činnosti, nebo byly násilné trestné činnosti vystaveny.

Služby jsou poskytované na území okresu Hradec Králové.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby

Posláním Poradny pro oběti násilí a násilné trestné činnosti NOMIA (dále jen PORADNA) je přispět ke zkvalitnění života našich klientů, a v širším kontextu vést naši společnost k životu bez násilí a trvalým morálním hodnotám, které udržují lidskou důstojnost a vzájemné soužití v úrovni lásky a respektu. Tento cíl chceme naplnit za pomocí týmu našich odborníků psychologů, psychoterapeutů a sociálních pracovníků, kteří mají v oblasti práce s rodinou bohaté zkušenosti a používají ve své práci nejmodernější, osvědčené metody.

Cíl služby

Cílem Poradny je poskytovat odbornou pomoc osobám nebo celým rodinám zasaženým domácím násilím nebo jinou trestnou činností. Vhodným působením odborné psychologické a sociální práce stabilizovat jejich psychický stav, zmírnit a nejlépe eliminovat dopady způsobeného násilí, pomoci vytvořit vnitřní a vnější opory, zorientovat se v situaci domácího násilí a jeho dopadů, potřebách a právech oběti, vytvořit předpoklady pro bezpečí oběti domácího násilí, zastavit jej a najít cestu konstruktivního řešení.

 

3. Nabízené činnosti

Nabízené činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • zprostředkování kontaktu na pomáhající organizace, instituce a další subjekty podporující úspěšné začlenění klienta do společnosti; pomoc při zajištění prvokontaktu s navazující organizací.

Sociálně terapeutické činnosti:

 • krizová intervence: navození pocitu úlevy, podpory a bezpečí, které vede ke stabilizaci klienta;
 • psychoterapie: párová, rodinná, individuální;
 • psychologické poradenství: poskytneme poradenský rozhovor s odborníkem – psychologem, psychoterapeutem, k podání rad, inspirací a návodů možných řešení ke zlepšení situace nebo nalezení možné cesty řešení;
 • psychoedukace: osvětlení psychologických mechanismů chování a prožívání klienta a jeho blízkých zasažených násilím; osvětlení dopadů násilí na psychosociální vývoj dětí i dospělých;
 • orientace: v sociálních systémech: systém dávek, systém sociálně právní ochrany dětí apod.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • doprovod: podpora klienta formou fyzické přítomnosti našeho pracovníka při kontaktu s různými úřady a institucemi (Policie ČR, OSPOD, soudy, zdravotnická zařízení atp.); náš pracovník zde vystupuje jako důvěrník/zmocněnec zúčastněné osoby nebo poškozeného (zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, §21). Doprovod klienta na odkázané instituce a organizace (OSPOD, Úřad práce a další návazné organizace atp.).
 • pomoc při zajištění ubytování v azylovém domě, příp. pomoc při zajištění pobytu ve zdravotnických a sociálních zařízeních; pomoc při dojednání hospitalizace na psychiatrickém oddělení, zajištění pobytu v SVP, ZDVOP apod.

4. Specifika služby

 • Zásady poskytování sociální služby

   

  PORADNA poskytuje své služby dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zněním zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytované služby naplňují standardy kvality sociálních služeb.

 • Nezávislost: Při jednání s klientem postupujeme nezávisle na svých postojích a názorech v oblasti politiky, světového názoru, vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, osobnosti klienta, postojích zřizovatele organizace a případných dárců, státních či jiných organizacích apod.
 • Nestrannost: Poskytujeme služby všem klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod.
 • Diskrétnost: Považujeme všechna sdělení klientů za důvěrná. Respektujeme požadavek klienta, aby rozhovor probíhal v soukromí mimo doslech a dohled jiných osob. Klient má právo na zachování anonymity.
 • Bezplatnost: Služby poskytované klientům jsou bezplatné.
 • Respekt: Respektujeme právo klienta na informace, vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí klienta. Respektujeme právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od ní bez uvedení důvodu.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  8:00-12:00  -  a po domluvě 12:00 - 18:00
   Pondělí  :  8:00-12:00  -  a po domluvě 12:00 - 18:00
   Úterý  :  8:00-12:00  -  a po domluvě 12:00 - 18:00
   Středa  :  8:00-12:00  -  a po domluvě 12:00 - 18:00
   Pátek  :  8:00-12:00  -  a po domluvě 12:00 - 18:00
 •  
 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  8:00-16:00  -  pracoviště Ulrichovo nám. - vždy po předchozím telefonickém objednání
   Pondělí  :  8:00-16:00  -  pracoviště Ulrichovo nám. - vždy po předchozím telefonickém objednání;
   Úterý  :  8:00-16:00  -  pracoviště Ulrichovo nám. - vždy po předchozím telefonickém objednání
   Středa  :  8:00-16:00  -  pracoviště Ulrichovo nám. - vždy po předchozím telefonickém objednání
   Pátek  :  8:00-16:00  -  pracoviště Ulrichovo nám. - vždy po předchozím telefonickém objednání
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

NOMIA, z.ú.

IČ poskytovatele

03087379

Kontaktní údaje na poskytovatele