Adiktologické centrum poradenství a terapie Hradec Králové, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Hradec Králové, Náchod

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu závislosti na návykových látkách

Věkové skupiny

 • 12_64 let
 • 6_64 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1201932
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Hořická 974,50002 Hradec Králové
 • Telefon: 495 401 565
 • E-mail: kozakova@laxus.cz
 • Web: http://www.laxus.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Krámská 29,54701 Náchod

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služby jsou určeny uživatelům nelegálních drog a alkoholu, hazardním hráčům a jejich blízkým.

Pracujeme také se specifickými skupinami klientů: 

 • mladí uživatelé drog ve fázi experimentu,
 • klienti po návratu z výkonu trestu,
 • klienti v rámci ochranné léčby,
 • těhotné a matky – uživatelky návykových látek,
 • klienti v substituční léčbě,
 • klienti s duální diagnózou.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:

Adiktolofické centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, hazardním hráčům a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich zařazení do běžného života. Služby jsou poskytovány v Hradci Králové a Náchodě.

Cíle:

 • Dosažení a udržení abstinence.
 • Dosažení takové formy a míry závislostního chování, které je méně ohrožující pro klienta, jeho sociální okolí i společnost jako celek.
 • Dosažení lepší kvality života klientů (v oblastech bydlení, práce, zdraví, rodinných a sociálních vztahů, volného času).
 • Získání a prohlubování dovedností, jak předcházet relapsu.

Principy poskytování služeb:

 • Přístupnost
 • Respekt k možnostem klienta
 • Odbornost

3. Nabízené činnosti

Krátkodobé poradenství: Jedná se zpravidla o 1 – 3 konzultace, které vedou k tomu, aby se zájemce dokázal zorientovat v aktuální situaci a získal takové informace, které mu pomohou v řešení situace, případně ve vyhledání adekvátní služby.

Poradenství – Jedná se o dlouhodobé poradenství zejména v těchto oblastech: sociální, právní, adiktologické (také označované jako ambulantní péče nebo léčba), osobní, rodinné.

Zahrnuje soubor činností a metod – rozhovory, učení, nácviky, podpora v projevování emocí, vztahy a interakce ve skupině, které mají odstranit potíže, odstranit jejich příčiny, vést k obnově duševního zdraví, k sebepoznání, k účinnému zvládání problémů a konfliktů v kontextu drogového problému. V průběhu poradenství dochází ke změnám v prožívání a chování klienta a tím i ke změnám v jeho životě, zpravidla dochází ke zlepšení situace klienta. Nejčastěji mívá podobu dlouhodobého strukturovaného setkávání.

Odkazy a zprostředkování - Předání či odkaz klienta do péče zařízení, instituce, která poskytuje systém specifických služeb, které na aktuální potřeby klienta reagují.

Předání informací - Jedná se o předání jasných, stručných a konkrétních informací zejména v těchto oblastech: sociální, právní, harm reduction, zdravotní, adiktologické.

Asistence - doprovod - je poskytována klientům centra, a to zejména těm, kteří při samostatném řešení svého problému opakovaně neuspěli, nebo těm, kteří o doprovod požádají, protože nemají dostatek kompetencí ke zvládnutí situace. Nejčastěji se jedná o doprovod na úřady či odvoz do azylového či léčebného zařízení.

Skupina - jedná se o soubor skupinových technik, aktivit a metod koncipovaných na základě skupinové dynamiky. Skupina je polootevřeným tvarem pro klienty, kteří využívají poradenství a alespoň dva měsíce abstinují od primární drogy/návykové činnosti. Zahrnuje techniky směřující k nastartování skupinové dynamiky, vztahů a interakcí ve skupině, podpůrné a motivační rozhovory, sdílení prožitků a zkušeností, vzájemnou podporu, konfrontaci, emoční abreakci, nácviky rolí a dovedností, sebezkušenost a posílení schopnosti zvládání náročných životních situací v kontextu závislosti, vztahů, životní spokojenosti. V průběhu skupinové práce dochází ke změnám v náhledu na závislost, v prožívání, komunikaci a vztahu k sobě na úrovni skupiny jako modelu simulujícímu běžné prostředí. Zpravidla dochází ke zlepšení ve zmiňovaných oblastech.

Pomoc v krizi - Jedná se o jednorázovou konzultaci, případně krátkodobé strukturované setkávání, jehož cílem je zvládnutí aktuálně krizové životní situace klienta a jeho stabilizace tak, aby mohl dále pracovat na řešení nepříznivé sociální situace.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  9:00-16:00  -  Hradec Králové
   Pondělí  :  9:00-16:00  -  Náchod
   Úterý  :  9:00-16:00  -  Hradec Králové
   Úterý  :  9:00-16:00  -  Náchod
   Středa  :  9:00-16:00  -  Hradec Králové
   Středa  :  9:00-16:00  -  Náchod
   Středa  :  9:00-16:00  -  Náchod
   Čtvrtek  :  9:00-16:00  -  Hradec Králové
   Pátek  :  9:00-14:00  -  Hradec Králové
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Budove je bazberiérová, k dispozici je výtah. 

Název poskytovatele

Laxus z.ú.

IČ poskytovatele

62695487

Kontaktní údaje na poskytovatele